09 September 2009

上海Trip

二零零柒年柒月貳拾陸至貳拾玖 - 上海Trip

好熱好晒,剛到步時剛好係下班時間,十分之塞車,另一即時感覺係上海空氣好差,天空灰灰地,聽香港上去做野既同事講,好多年已經冇見過藍天,好掛住香港有山有水有天,原來香港已很幸福了

上海有好多特別既建築,自以為很特色但效果很醜,夜晚就靚得多了,可能睇唔到灰灰既天空可能五光十色真的可以造就出華麗感覺而掩蓋左好多真實既東西,who know?

可能一開始已作最壞打算,發覺周莊沒有想像中的商業,內裡好大,多行多走都可看到一d違蹟及村民的生活

但因冇帶相機,用手提拍攝加上大太陽的關係,某些相over了,無辦法,哈哈

另公司所訂既酒店好大,第一次住有書房既酒店,實在太豪華了
仲有巴比饅頭十分之好吃,到上海一定不可錯過

<26to29/07/07>
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: