21 June 2014

書評:來生不做中國人

本來呢睇書依家野我好少係blog度寫,平時多數係豆瓣寫番少少讀後感,但因依本書"來生不做中國人"根本無可能係豆瓣或weibo之流比我講,所以就係blog度搵位寫下個讀後感啦,正所謂加下唔睇遲下都唔知有無得睇

感覺上本書某些論點或觀點有點偏頗和武斷,但談及中國人民及共黨的習性,想法,行為甚至所引出的獨有現象等等也見精闢而準繩,而且並不過時,如同作者所說,魯迅百多年前所講的到今時今日也適用,這個究竟是什麼一回事?在如此多事之秋剛好看到此書(很早以前已在圖書館mark下了),實在感慨良多,值得一看

[21/06/14]

No comments: