28 October 2012

盂蘭勝會(初二) - 筲箕灣南安坊坊眾會

貳零壹貳年捌月拾捌號(柒月初二) - 筲箕灣南安坊坊眾會
夜晚去左幾年前去過既筲箕灣南安坊坊眾會,今日係第二日,夜晚有全真破地獄,時間真係唔多清楚,去到問人羅rundown,阿姐可能好忙,感覺比較冷酷,之前係依個盂蘭勝會度覺得d阿姐好nice加落力,唔知點解今年好似感覺唔同左咁,可能係之前東頭村既太熱情令我有錯覺都唔定
去到人唔算多,但事前功夫及步驟不少,堆沙,砌瓦片,砌鴨蛋,點蠟燭,放地獄城(後尾先知得依度有,聽講之前仲有閃燈添,真特別)等等,仲有法施們做既儀式都整左一輪,而排隊既街坊就比較多,每人都羅住晒d神牌係度等,之後放晒入地獄城再封門,就由一個氣勢十足既先生做破地獄儀式,比我想像中平淡感覺一般
至於個場,同之前差唔多,但就多左d雨檔,所以好難影晒成個大士王,而且當晚仲見到故事館同之前既講導明哥帶人睇儀式,所以我又問左好多野咁啦

但吸入太多煙,令我喉嚨好痛,嗯

[18/08/12]
Photo Link <<<<<<<<

No comments: