20 August 2013

藍地南安佛堂大聖佛祖誕

貳零壹貳年拾月壹日-藍地南安佛堂大聖佛祖誕

係網上搵資料時見到同日另一地方都有大聖誕既祭典,而且聽講都有走火炭儀式,所以就過左去一個同秀茂坪爭好遠既地方,搭左一輪車再轉的士先到藍地南安佛堂,藍地又係第一次到既地方,而且仲好偏僻下,坐的士入去都覺唔知點出番黎,問司機佢竟然好不負責任咁話我知依度好多的士,哼

入左去好似咩都完晒咁,地下一堆彩紙同沙,應該做左一輪儀式黎,後尾聽人講依度十點開始而且仲舞完獅叫我下年早少少入黎,嗯

入左地下同上左小山上面既廟睇睇,原來都幾大,但搵唔到所講既古井,見對開平地開左5張台,擺設似係禮斗儀式,但因得得一個外人既物體係度,而且佢地好似唔多慣有人影野,而且睇落應該都無我想睇既走火炭,聽到有人call的士出番去,所以就問問可唔可以一齊走,因入黎條路都遠下我唔想行番出去,咁就同一個婆婆一齊走,本來仲可以出大坑睇last一日既火龍,但因係十月一號,應該會多人到爆炸,而且我真係好倦,所以番家訓覺好了

[01/10/12]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: