20 January 2011

尼泊爾 2009-10-24to11-02 - Part.07(30Oct)

尼泊爾(Kathmandu,Pokhara,Poon Hill)

30 oct 2009 Fri TadaPani,Ghandruk,Kimche,Syauli Bazzar Sunny Day

一早食完早餐後就開始落山了,行程當然比之前既好,但我支行山竹已經壞左,落山時最下面一節就成日都走出黎,最後要用石頭夾硬整扁佢先用得,但已經唔帶得番香港了,算啦,都用左好耐了

當中經過一個jungle,導遊話可能可以見到白色既馬騮同埋鹿仔,但我地只係遠遠望到d馬騮走黎走去,影唔到相,之後經過d有水流過既地方,問問sagur,冬天或雨季時依度係咪唔可以行,佢話都可以照行,不過危險少少同埋要除鞋過溪,真係凍死人,嗯,我都係中意10月既尼泊爾多d


之後落山既路程眼見既都係梯田,因秋天既關係,景色非常之靚,花亦可能因空氣好既關係,色彩十分之清晰,紅紅黃黃橙橙等等,顏色鮮明,真係花都靚過人,之後去到Ghandruk食午餐,依度本來係我地住既地方,餐廳對出係一片草地再望住一大個雪山,風景十分之好,但因我地想爭取時間番Kathmandu,所以選擇左午飯後繼續行程,當然因時間鬆動既關係,我地依個午餐係食得比較耐,當中仲係陽光下訓左一陣同埋同個好得意既小妹妹玩左一陣添


休息左一大輪,就繼續行程,一直都係落山,梯田亦越來越多,黃黃的,十分之靚,丫,係午飯既地方Annapurna Guest House,又有一隻黑狗跟住我地落山,明明都冇比野佢食,乜得佢地咁好客,成日都送人走,哈


一直的行行行,去到一個頗熱鬧的村落,有人係度砍木,有小朋友係度玩緊d唔知咩棋,我覺得有d似我地既康樂棋,不過佢地係用手彈的,之後見到一群騾仔係度食草,sugar叫我地睇佢既背脊,揹野既受力位受晒傷好可憐,後尾係落山既途中,我地見到一班lady boy,soldier同sagur原來都唔識分佢地係男仔,但可能我地係泰國見得多,所以一眼就分到,但佢地2個好似覺得好新奇咁,係度嘈之巴閉,由山腳嗌番上山係度聊人地,真係比佢地笑死,當然中間佢地亦係咁笑我地既另一斯斯文文既porter,我唔得佢個名lu,但佢怕怕羞羞咁,講野又陰聲細氣,我成日都想叫佢做shy boy,哈

其實我地行既路十分之好走,見人反方去上山,感覺辛苦過我地上山條路好多,因實在太多碎石同大石,高高低低咁,上山就有d困難了


後尾去到一個rest位,有好多小羊咩,仲有好嘈既公雞同埋一群走黎走去既鴨,好得意,之後冇幾耐,見到一大條河,就去到我地要住既地方,syauli Bazzar,但因太多人既關係,本身要住既guest house已經爆左,我地只好住另一間比較簡陋一點既sikhar guest house,成間野只有我地同埋另一個由london黎既女士,食飯時聽佢講原來佢有成班朋友過黎尼泊爾,但只有佢一人行山,真神心,之但係如果得我一個,其實我都會上山,因為實在太靚了

夜晚既syauli Bazzar,比較寧靜,因冇咩好做,我地未夠9點已經訓覺了,諗起都覺得好過份,哈

Part.08(31Oct-Syauli Bazzar,Naya Pui,Pokhara)


<30/10/09>
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: