10 November 2012

盂蘭勝會(初十) - 華富盂蘭勝會(03.華泰樓)

貳零壹貳年捌月貳拾陸號(柒月初十) - 華富盂蘭勝會(03.華泰樓)

去到華泰樓已經破完地獄,而且依度既衣紙掛得唔算多,人亦唔多,感覺比之前兩個冷清,睇左陣就快手去華昌樓,依個聽講最多野睇,所以拿拿聲影左幾張相就走人了

[26/08/12]
Photo Link <<<<<<<

No comments: