29 November 2012

盂蘭勝會(十七) - 西灣河街坊盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月貳號(柒月十七) - 西灣河街坊盂蘭勝會


睇完牛下就去筲箕灣睇散花同正一破地獄,本身呢係全日都係牛下日頭睇起鼓慶土夜晚睇開光,但原來西灣河街坊盂蘭勝會係第二日先做正一破地獄,雖然之前係華富睇過,但依度點都大型d所以就skip左牛下開光過左筲箕灣

去到做緊散花,睇地下既擺設,以為破獄已經做完,但睇睇下d瓦片未爛,好彩,咁我就繼續睇我未睇過既散花,念左一輪後就開始散花,原來d花真係無咩人理,到散古錢時d人就high了,我都執左個,係嘉興通寶,依類古錢應該有5個皇帝,anyway,羅完後就繼續影,d花同d米一地都係無人理

咁睇完散花好快又破獄,依度地方大d但個圈其實比想像中細,依個係華富其中一檔咁,但支劍就無插溪錢亦無點火,而輪侯既街坊比較多,所以就由最初兩個神牌到後來3-4過一次,哈

另開始時有攪笑野,有位阿姐可能唔知第一個係大會既神牌先行,佢又羅住一齊行之後有人見到就又跟住咁,所以睇孟蘭除左見好多唔同祭品唔同儀式外仲有好多人生百態

[02/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: