24 June 2010

張家界,鳳凰古城 2009-07-12to17 - Day 05(16Jul)

張家界,鳳凰古城

16 Jul 2009 Thu 長沙 Sunny Day

最後一日番返去長沙,到左天心閣行左陣,後尾skip左其中一個冇咩特別既景點,走左去睇馬王堆展覽館,朋友講好多年前去可能因係國家一級保護文物,所以保安好嚴格,一入去就有人跟住,唔可以影相,但我地依家去雖然都話唔比影,但d人唔理咁多係咁影,自問不嬲對中國既出產一般興趣,所以冇咩影相,但果個千年女屍同埋大大個幾層樓既古墓外架,真係壯觀,值得一看
最後去埋岳麓書院就結束左5日既張家界之行

Back to Day 01

<12to17/07/09>
Photo Link <<<<<<<<<<<<<

No comments: