20 March 2010

機場日落

貳零零捌年柒月貳拾肆號 - 機場日落

聽人講過好多次機場日落相當漂亮,但雖然係機場番左工咁多年,始終都一次冇去過,卒之係7月夏天既時候去左機場維修站影左一次日落lu

機場維修站落車行左差唔多2個幾字,先到達中段既影日落地方,雖然行到死死下,但沿途景色都真係唔錯

<24/07/08>
Photo Link <<<<<<<<<<<<<<

No comments: