19 December 2012

盂蘭勝會(廿八) - 荃灣潮僑街坊盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月拾貳號(柒月廿七) - 荃灣潮僑街坊盂蘭勝會

lunch時間黎到荃灣,落好大好大雨,有遮連褲同鞋都濕晒,但去到十供時又再次停雨(好多時都係咁儀式前後會落但好多時儀式開始就會停雨.我都覺幾神奇)

十供前前睇左少少五福連,送子果下雖然雨細左好多,但佢咁盛裝既行頭出出入入都幾唔方便,去到十供原來都幾大陣象,首先當然準備好十供(即香,花,燈,塗,果,茶,食,寶,珠,衣),而寶呢就由各值理收集所得,之後就開始儀式,每一樣仔細上供,再交由長老羅住,之後再轉交企係兩旁既男丁,之後做好十供就開始羅住供品係台上走供(當然唔係先生們跑來跑去散旗果種而係極慢的係台上圍圈行),之後就羅番晒十供係神台前,原來之前見過既就係十供所得來的,但依度呢,好快手咁就收番十供,真係想影張全十供直排既相都無機會,咁趕既?

[13/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: