02 December 2012

盂蘭勝會(廿一) - 土瓜灣潮僑工商盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月陸號(柒月廿一) - 土瓜灣潮僑工商盂蘭勝會

去到土瓜灣落住雨,影相有d麻煩,anyway,依個場地好大,雖然係鋁架但因地方大,感覺開揚無其他咁迫迫夾夾感覺,而且神壇都幾闊,唔知係d野集中定真係太大了

一如其他我會睇睇神壇張台後方,都係一貫既東西,反而其他裝飾有d特別,有聖誕節用既彩帶,而福物有d掛起左,用卡紙貼住寫埋字咁,幾特別,而齋五牲好似同其他地方唔同,造型上面有分別,可能唔同一間公司訂,而大士王呢,面雖然都係藍色,但係又同其他地方有少少唔同,至於附薦台孤魂台打藍燈,相比較難影,加埋神壇d裝飾有d現代感覺,睇得出落心做但好似有d前左少少,可能我唔太慣現代野走太入依類盂蘭勝會,可能係我太過奄尖吧

後黎有得做迎佛(應該係咁叫掛),都係咁上下既野,但有兩個師父一齊係中間轉圈,好似有少少唔同咁,當然依度d師父比較年紀大少少,但走落都幾有勁,睇完晒就走人了

[06/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: