22 December 2012

盂蘭勝會(廿九) - 長沙灣潮籍盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月拾肆號(柒月廿九) - 長沙灣潮籍盂蘭勝會

5點左右趕到長沙灣睇走五土,因多數係走落台下做儀式,所以範圍大d又會睇得清楚d,一貫的動感而且包亦非常多,我又執到個,成日覺得非常好食,下次再睇真係又要羅過先得

至於場地方面,因中間做左走五土,所以地方細左d,而且因想趕下場去大窩口睇地藏王誕(聽講有打武)所以睇多左陣影下場地相就走人了

[14/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: