09 December 2012

盂蘭勝會(廿三) - 灣仔街坊盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月捌號(柒月廿三) - 灣仔街坊盂蘭勝會

去到灣仔既譚臣道已經十點幾,施食儀式都差唔多完,而場地亦開始收拾緊,依個灣仔街坊盂蘭勝會亦係一日既細場,紙扎唔見多(唔知係咪到得太遲已經化左定點)但祭品就有針線,鋼,尺呀,磅呀等等,都幾特別,睇左陣儀式都差唔多完所以就走人了,一日去咁多場實在好睏

[08/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: