09 December 2012

盂蘭勝會(廿三) - 柴灣街坊盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月捌號(柒月廿三) - 柴灣街坊盂蘭勝會
去到常達街新巴廠已經7點,場地真係好偏僻下,唔係有人帶可能都要搵一輪,入到去係爛地一塊,不過地方都唔算細,經棚岩岩做緊儀式,而其他既大士台,城隍台,正薦台(居然唔係附薦台),辨公室,會客室等等,仲有個護法寶殿(有地獄畫中間亦有一個神像)但見唔到神壇,應該係護法寶殿即係神壇掛,而貼左街外面既善長名錄同金榜都好長下,最特別係經棚前面既長台用米砌左福鹿壽出黎,而最靚係佢既花邊,真有心機

做左一陣禮斗後就開始散花,在儀式當中,時間大約係9點半左右就選總理,食度係寫正字而且一個勝杯就響一次鑼係名下寫一畫,最多既就係下屆總理,同之前係秀茂坪睇既有d唔同

睇完選總理番番去經棚就差唔多散花完成,因台位同街坊有一段距離,所以開始拋花時係由台下既工作人員再拋出欄杆外既街坊度,之後到拋古錢時係由主持落台拋,當然又一輪起鬨,但因係爛地一片,仲有雜草堆,所以拋錢後個個都係地方周圍搵,而且仲用電話既電筒照,好忙碌咁哈,之後街坊就走入欄杆內將台上既米羅走,但依度既街坊相對黎講比起其他地方既街坊斯文得多,執錢搶米既情況無咁誇張,完晒儀式後都已經差唔多十點,但因灣仔仲有檔,所以又搭車過去睇埋last一場

[08/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: