08 December 2012

孟蘭勝會(廿三) - 柴灣居民孟蘭勝會

貳零壹貳年玖月捌號(柒月廿三) - 柴灣居民孟蘭勝會

聽講同一係柴灣地鐵附近既天后古廟都有孟蘭勝會,所以完左玄都觀既柴灣潮僑就去左搵天后古廟,都搵左一大輪先搵到,可惜係原來已經做左,而且仲關門幾日休息,真係想入去睇下古廟都唔得,依類比較小型得一日既孟蘭勝會總是會比較難handle,只好下年打電話去問啦

[08/09/12]
Photo Link <<<<<<<<

No comments: